Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове регулювання

Сфера застосу­вання договорів у діяльності кооперативів та їх об'єднань є широкою. Договір регулює взаємовідносини кооперативу з державними, кооперативними та іншими підприємствами, органі­заціями і громадянами-споживачами його продукції (робіт, послуг), постачальниками матеріально-технічних ресурсів. На договірних засадах кооперативи продають і передають іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінюють, здають в оренду, надають у тимчасове користування будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності. На цих же засадах кооперативам постав­ляється вироблена промисловими підприємствами продукція, вико­нуються будівельними організаціями підрядні роботи, в тому числі щодо спорудження будинків і господарських будівель, перевозяться транспортними організаціями вантажі. На основі договорів коопе Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове регулювання­ративи вступають у відносини з банками та інвесторами для одер­жання кредитів, біржами, підприємствами агросервісу, з іншими суб'єктами господарської діяльності. Договірна форма є також підставою створення корпоративних підприємств у кооперації та інших господарських структур за участю кооперативів [108, с. 190-191].

Договірні форми кооперативних відносин не обмежуються сферою укладання і виконання цивільно-правових (господарських) договорів. Кооперативи укладають також трудові, колективні, еколого-правові та інші договори.

Договірні зобов'язання охоплюються пра­вовим регулюванням нормами Цивільного і Господарського кодексів України, інших законів, указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України, положень та інструкцій міністерств і відомств, а також нормами, що містяться в Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове регулювання законах про кооперацію, статутах та інших нормативно-правових актах, прийнятих уповноваженими органами управління кооперативів.

Так, ст. 3 Закону «Про кредитні спілки» [3] надає кредитній спілці право укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки. Аналогічною угодоздатністю наділяються сільськогосподарські кооперативи ст. 28 Закону «Про сільсько-господарську кооперацію» [5]. Споживчим товариствам та їх спілкам п. 3 ст. 11 Закону «Про споживчу кооперацію» [4] надається право формувати товарні та матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у підприємств (виробників), в оптовій торгівлі, на біржах, аукціонах, заготівель сільсько-господарської продукції і сировини у громадян, селянських (фермерських Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове регулювання) господарств, колективних сільськогосподарських пі­дприємств, виробництва товарів на власних підприємст­вах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Норми договірного права закріплені у книзі п’ятій Цивільного кодексу України «Зобов’язальне право» (розділ 1 «Загальні положення про зобов’язання», розділ 2 «Загальні положення про договір», підрозділ 1 «Договірні зобов’язання» розділу 3 «Окремі види зобов’язань»). Важливе значення мають норми книги першої ЦК України щодо правочинів (глава 16 розділу 4).Кооперативи як суб’єкти господарювання при укладанні договорів керуються також нормами Господарського кодексу України (глава 20 «Господарські договори» розділу 4 «Господарські зобов’язання», а також розділ 6 «Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання») [6].

Особливості самоврядування Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове регулювання кооперативів обумовили появу раніше невідомих видів дого­ворів, які укладаються між кооперативними організаціями і тому можуть називатися кооперативними. Це договори про господарсько-правові взаємовідносини між правліннями кооперати­вів та правліннями їх об'єднань. Такі види договорів на даний час укладаються в системі споживчої кооперації. На підставі Закону «Про споживчу кооперацію» збори Ради Укоопспілки 17 червня 1992 р. затвердили примірні договори про господарсько-правові взаємовідносини між правліннями споживчого товариства та районної спілки споживчих това­риств, районної спілки споживчих товариств (районного споживчо­го товариства) та обласної (республіканської) спілки споживчих товариств, обласної спілки споживчих товариств, Кримспоживспілки та Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопс­пілки Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове регулювання) [108, с. 192-193].

Збори Ради Укооспілки рекомендували правлінням спожи­вчих товариств і спілок укласти договори про господарсько-правові взаємовідносини. Цими договорами між ними визначаються гос­подарські, правові, економічні і соціальні основи взаємних відно­син з метою ефективного ведення господарської діяльності і спів­робітництва на рівноправній основі.

До кооперативно-правового є також підстави віднести дого­вір про кооперативне підприємство (установчий договір корпоративного кооперативного підприємства, який укладається між його засновниками) [108, с. 193].


documentbaphppx.html
documentbaphxaf.html
documentbapiekn.html
documentbapiluv.html
documentbapitfd.html
Документ Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове регулювання